Nauczyciel zatrudniony w szkole zna jej model wychowawczy i utożsamia się z nim. Jego zadaniem jest pomoc uczniowi w całościowym rozwoju osobowości: intelektu, woli, emocji, ciała i ducha.

Spójność wartości i zachowania

Nauczyciele naszej szkoły to ludzie o wysokich kompetencjach dydaktycznych, ale również reprezentujący postawę życiową zgodną z antropologią chrześcijańską. Nauczyciele współpracujący ze szkołą mogą być innego wyznania, o ile szanują wartości głoszone przez Kościół katolicki. Od wychowawców i opiekunów, z racji ich szczególnej roli, rodzice oczekują życia chrześcijańskiego i spójności z zasadami antropologii chrześcijańskiej w życiu zawodowym i prywatnym.

Profesjonalizm i nieustanny rozwój

Podobnie jak rodzice, nauczyciele muszą stale dbać o doskonalenie poziomu swojej pracy wychowawczej i dydaktycznej przez podwyższanie kompetencji zawodowych i pracę nad sobą w sferze opanowania, cierpliwości, dobrego humoru, sprawiedliwości, wzajemnego zaufania. Poza wykształceniem kierunkowym regularnie uczestniczą w szkoleniach podwyższających ich kwalifikacje i rozwijających kompetencje i warsztat pracy.

Współpraca 

Kluczem do sukcesu w procesie wychowania jest współpraca. Nauczyciele „Azymutu” pracują zespołowo, dbają wzajemnie o swój profesjonalizm, wysoki poziom nauczania, spójne zasady i dobrą atmosferę .  Współpracują też z rodzicami, by osiągać jak najlepsze efekty w pracy z uczniami. W szczególnych sytuacjach tutor może zaprosić na spotkanie z rodzicami nauczyciela innego przedmiotu, aby znaleźć wspólnie rozwiązanie specyficznych problemów.

Szacunek dla różnorodności

Nauczyciele  Azymutu wiedzą, że nie ma dwóch takich samych osób, a każdą osobę trzeba pojmować jako całość. Z tej wiedzy wynika szacunek dla różnorodności uczniów i rodziców tworzących społeczność szkolną, a także wewnątrz zespołu nauczycielskiego.