W szkole „Azymut” opracowaliśmy programy wparcia zarówno dla uczniów szczególnie zdolnych jak i dla tych, którzy przejawiają specyficzne trudności w uczeniu się lub w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym.

  • Wszyscy uczniowie uczestniczą w regularnych zajęciach warsztatowych z zakresu technik efektywnego uczenia się oraz podstawowych umiejętności psychologicznych.
  • Uczniowie szczególnie zdolni objęci są programem indywidualnego wsparcia merytorycznego i psychologicznego.
  • Chłopcy przejawiający trudności w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym uczestniczą natomiast w grupowych zajęciach z Treningu Umiejętności Społecznych oraz otrzymują indywidualne wsparcie tutora i psychologa szkolnego przy bliskiej współpracy z rodzicami.
  • Z kolei uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oferujemy grupowe i indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z zakresu ortografii, kaligrafii i podstaw matematyki.