Rodzic wychowuje dziecko i stawia mu cele w oparciu o wartości, w poszanowaniu zasad. Szkoła pełni istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka, ale najważniejsi w tym procesie są właśnie rodzice.

Wychowanie ma na celu uformowanie samodzielnie myślącego człowieka, który jest gotowy do podejmowania decyzji zgodnie z wyznawanym systemem wartości. Człowieka zdolnego do służby innym, otwartego na relacje z Bogiem i ludźmi – szczęśliwego.

Proces wymagający ciągłego doskonalenia

Podobnie kariera zawodowa, rodzicielstwo wymaga nieustannego wzbogacania wiedzy i umiejętności.

Wychowywanie dziecka przejawia się między innymi w codziennej trosce, wyznaczaniu celów wychowawczych, poświęcaniu dziecku czasu, stawianiu mu wymagań, określaniu zakresu jego wolności i odpowiedzialności w zależności od wieku i pozycji w rodzinie. Przede wszystkim zaś wychowanie opiera się na dobrej relacji między mamą i tatą.

Dzielenie się doświadczeniem

Świadome wychowanie zakłada znalezienie czasu na spotkania z innymi rodzinami (w myśl zasady: zaprzyjaźnij się z rodzicami przyjaciela twojego dziecka) oraz na własną formację, sprzyjającą przyjęciu wspólnych wartości wychowawczych bliskich rodzinom uczestniczącym w przedsięwzięciu edukacyjnym „Sternika". Szkoła ułatwia to, organizując warsztaty i wykłady pomagające poznać jej model edukacyjny i stosować go w praktyce. Udział w nich nie jest obowiązkowy, niemniej wysiłek regularnego uczestnictwa w tych spotkaniach daje możliwość doskonalenia kompetencji wychowawczych.

Wychowanie dzieci jest bardzo trudne, dlatego konieczne jest stałe doskonalenie się. Nieoceniona w tym procesie jest walka o cierpliwość, opanowanie, dobry humor, wzajemne zaufanie i szczerość.

Współpraca ze szkołą

Kwestie objęte współpracą rodziców, nauczycieli i uczniów traktuje się indywidualnie, co pozwala na rozpoznanie problemów i wypracowanie dopasowanego do rodziny rozwiązania. Podyktowane jest to szacunkiem dla indywidualnej specyfiki każdego ucznia i każdej rodziny. Z tego samego powodu spraw konkretnych rodzin i nauczycieli nie omawia się publicznie.

Rodzice dbają o relacje między sobą oraz ze szkołą, dając dzieciom przykład lojalności i szacunku dla drugiego człowieka ,by one mogły wprowadzać te zasady w swoim dorosłym życiu.

Podstawowym obszarem zaangażowania rodziców w tworzenie szkoły jest wychowanie dzieci i pomoc innym rodzinom w podejmowaniu tego wysiłku.

Niezwykle ważnym punktem pracy wychowawczej są spotkania rodziców z tutorem. Powinny one kończyć się ustaleniem wspólnych celów wychowawczych. Spotkania takie odbywają się przynajmniej raz na trymestr, a ich celem jest przekazanie sobie nawzajem wiedzy o dziecku oraz wypracowanie jednego lub kilku wspólnych celów realizowanych równolegle w domu i w szkole.